PLÁN PRE ZJEDNOTENÝ MIKULÁŠ

"

Liptovský Mikuláš je zamrznutý v konflikte. Neustále hádky v jeho vedení nás doviedli až do stavu, kedy mesto už druhý rok po sebe funguje bez schváleného rozpočtu. Nemôžeme tak čerpať eurofondy, sú obmedzené investície do ciest, škôl a zariadení sociálnych služieb, sú obmedzené dotácie pre kultúrne a športové organizácie. Každý ďalší deň tohto stavu brzdí potenciál nášho mesta.

Je čas na zmenu. Čas ukončiť konflikty a naše mesto opäť zjednotiť. Ako rodák z Mikuláša, ktorý tu žije so svojou rodinou, podniká a pracuje s mládežou chcem, aby spolupráca, ktorá mi pomáha celý život, pomohla aj Mikulášu.

Preto prichádzam s Plánom pre zjednotený Mikuláš. Dával som ho dokopy s tímom odborníkov a predovšetkým s vami, Mikulášanmi, priamo v uliciach. Sú to dobré, prospešné a najmä realizovateľné veci. Potrebujeme k ním však jednu základnú ingredienciu  – spoluprácu.

Keď sa nám spoločnými silami podarí ukončiť konflikty a začať spolupracovať, dokážeme splniť nielen tu napísané, ale omnoho viac.

Ako jeden tím.

Ján Laco, kandidát na primátora mesta Liptovský Mikuláš

1

PRE MESTO, KTORÉ ŤAHÁ AKO JEDEN TÍM

Spolupracujúce mesto potrebuje dve základné veci. Ľudí ochotných spolupracovať a podmienky na to, aby spolupracovať mohli. Zabezpečiť ich je úlohou vedenia mesta na čele s primátorom a zastupiteľstvom. Ak chceme, aby Mikuláš fungoval, musí dostať vedenie, ktoré to dokáže. Vedenie, ktoré je kompetentné, transparentné a pripravené otvoriť sa občanom.

 • Primátor na plný úväzok. Primátor by nemal sedieť na viacerých stoličkách. Službe mestu je nutné venovať sa naplno
 • Aktívna snaha o prehlbovanie spolupráce s občanmi, štátom, VÚC, relevantnými združeniami a organizáciami, podnikateľmi
 • Transparentné vedenie mesta, vrátane transparentných výberových konaní, zverejňovania zmlúv aj nad rámec zákona a otvorená komunikácia s verejnosťou
 • Atraktívny úrad, ktorý dokáže prilákať kvalitných odborníkov
 • Inovatívne systémy riadenia mesta, vrátane členstva v medzinárodných iniciatívach a modeloch, podporujúcich efektivitu a kvalitu fungovania samosprávy
 • Participácia občanov. Verejné diskusie o dôležitých projektoch mesta. Väčšia participácia občianskych a poslaneckých klubov v mestských častiach
 • Mestské médiá otvorené verejnej diskusii

2

PRE UDRŽATEĽNÚ A BEZPEČNÚ DOPRAVU

Investičný dlh v našich cestách a mostoch je problémom, ktorý už neznesie odklad. Rozpočtové provizórium má katastrofálne dopady na cestnú infraštruktúru v meste. Je nutné ho čo najskôr ukončiť a začať s rozsiahlymi rekonštrukciami. Našou prioritou bude hľadať pre ne zdroje financovania, ktoré nezaťažia rozpočet mesta. Najmä eurofondy a štátne dotácie. Doslova revolúciou potrebuje prejsť aj systém parkovania. Prioritou bude aj posilnenie alternatívnych spôsobov dopravy, vrátane MHD a cyklodopravy.

 • Plán udržateľnej mobility, ktorý bude tvoriť základ rozvoja dopravy v najbližších rokoch
 • Rozsiahle rekonštrukcie a výstavba cestnej infraštruktúry, vrátane mostov
 • Revitalizácia mestských chodníkov, vrátane prechodu z asfaltu na estetickejšiu a ekologickejšiu dlažbu
 • Debarierizácia chodníkov
 • Prepojenie križovatiek inteligentným riadením, prostredníctvom online monitoringu dopravy
 • Online systém upozornení na havárie a odstávky
 • Systém monitorovania zaplnenia parkovacích miest
 • Štúdia realizovateľnosti výstavby hromadných garáží
 • Plán vybudovania ,,zelených” parkovísk a ,,zelených” parkovacích domov
 • Zavedenie parkovacieho systému mesta
 • Investície do cyklistickej infraštruktúry, vrátane cyklociest, cyklochodníkov a bezpečných úložísk pre bicykle
 • Odborná štúdia verejnej cyklodopravy, s cieľom maximalizovať efektivitu využívania bicyklov v meste
 • Zatraktívnenie a zefektívnenie využívania MHD, aby sa stalo zaujímavou alternatívou voči autám
 • Dobudovanie príjazdových pruhov pre MHD
 • Logický a jednoduchý cestovný poriadok MHD

3

PRE ZELEŇ, ČISTOTU A ZDRAVÉ OVZDUŠIE

Dopady klimatickej zmeny sú už aj v Mikuláši čoraz citeľnejšie a intenzívnejšie. Je nutné začať aktívne pripravovať opatrenia na ich zmiernenie. Na klimatickú zmenu musí v prvom rade reflektovať územný plán mesta. Od neho sa následne bude odvíjať sadenie nových stromov, revitalizácia a budovanie parkov či starostlivosť o mestskú zeleň.

 • Územný plán mesta prispôsobený na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny
 • Revitalizácia Hája Nicovô na príjemné miesto oddychu a aktívneho trávenia voľného času
 • Obnova a revitalizácia mestských parkov, aby sa opäť stali miestami spoločenského života
 • Zelené prepojenie parkov Martina Rázusa a Márie R. Martákovej, ktoré zvýši ich atraktivitu a využitie
 • Vytváranie nových parkov a zelených priestranstiev
 • Masívna výsadba nových stromov
 • Intenzívnejšie kosenie trávnikov a čistenie ulíc
 • Motivačný systém pre podporu separácie odpadu
 • Lepší manažment vývozu odpadu. Vďaka systému online monitorovania zaplnenia kontajnerov
 • Minimalizácia skládkovania
 • Zlepšenie podmienok pre psíčkarov, vrátane košov, vreciek a výbehov pre psov
 • Energetický manažment mestských budov

4

PRE KVALITNÉ ŠKOLY, ŠKÔLKY A CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

Konflikty vo vedení mesta a s ním spojené rozpočtové provizórium sa snáď najciteľnejšie dotkli oblastí školstva a športu. Je nutné čo najrýchlejšie začať dobiehať zameškané. Prioritou musia byť investície do školskej infraštruktúry a do rozvoja detí. Veľkú príležitosť ponúka Plán obnovy, z ktorého je na vzdelávanie vyčlenená takmer miliarda Euro. Je preto nutné sfunkčniť rozpočet mesta, aby sme sa o tieto externé zdroje mohli uchádzať.

 • Zvyšovanie kapacít materských a základných škôl
 • Zvyšovanie kapacít detských jaslí
 • Rozsiahle investície do rekonštrukcií škôl a školských zariadení.
 • Inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami, vrátane dostatočného počtu vzdelávacích asistentov
 • Spolupráca a vzájomná podpora mestských a súkromných centier voľného času
 • Vytvorenie centra pre deti z autistického spektra

5

PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT SENIOROV A ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV

Starnutie populácie je výzvou, ktorej musíme čeliť jednak zlepšovaním existujúcich zariadení sociálnej starostlivosti, budovaním nových, ale aj zavádzaním alternatívnych spôsobov starostlivosti o seniorov a zraniteľné skupiny. Centrá terénnej opatrovateľskej služby, monitoring či komunitné centrá sú vo vyspelých krajinách osvedčenými metódami, ktoré ľuďom pomáhajú prežiť dôstojný a plnohodnotný život.

 • Skvalitnenie a modernizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb
 • Podpora neziskových organizácií a občianskych združení zameraných na verejno-prospešné, humanitárne služby a špecializované poradenstvo
 • Mapovanie a zber dát o počte osamelých dôchodcov
 • Podpora budovania komunít, stretnutí a spoločenských aktivít seniorov. Napríklad zriadením medzigeneračných komunitných centier
 • Rozšírenie terénnej opatrovateľskej služby a jej nepretržitá prevádzka. Aby mohli seniori čo najdlhšie ostávať v pohodlí svojho domova a bolo o nich kvalitne postarané
 • Podpora bývania pre ľudí so zdravotným postihnutím, so zameraním na ich inklúziu
 • Podpora potravinovej výdajne, ktorá v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska distribuuje potraviny ľuďom v núdzi
 • Debarierizácia mesta
 • Pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutím na mestskom úrade a zriadených organizáciách
 • Podpora sociálneho podnikania na území mesta

6

PRE MODERNÝ A BEZPEČNÝ MIKULÁŠ

Je čas posunúť sa do 21. storočia. Existuje množstvo dobrých príkladov zo zahraničných aj slovenských miest, ako sa dá jednoduchými a šikovnými spôsobmi zvýšiť bezpečnosť a komfort ľudí. Liptovský Mikuláš v tejto oblasti značne zaostáva. Dostupný internet, bezpečné ulice a dôraz na ekológiu sú vo svete bežným štandardom. Je načase, aby to platilo aj u nás.

 • Vytvorenie zón s bezplatným wifi pokrytím
 • Elektronizácia mestskej agendy, aby ľudia mohli vybavovať „papierovačky“ z pohodlia domova
 • Inteligentný kamerový systém
 • Inteligentný systém verejného osvetlenia a parkovacích miest pomocou senzorov
 • Nový web a aplikácia mesta, ktoré budú mať za úlohu sprehľadniť, zefektívniť a zjednodušiť styk občanov s úradmi
 • Zmodernizovanie a odpolitizovanie mestskej polície
 • Efektívna a funkčná mestská polícia
 • Mestskí policajti zodpovedajúci za pridelenú mestskú časť
 • Inteligentný systém upozornení občanov na havárie, odstávky a iné mimoriadne udalosti cez aplikáciu mesta

7

PRE ATRAKTÍVNE MESTO PRE DOMÁCICH AJ TURISTOV

Hory, voda, prírodné krásy, architektúra, tradície, skvelé jedlo. Nikde inde na Slovensku nenájdete tak bohatú turistickú ponuku ako v Mikuláši. V oblasti cestovného ruchu máme veľkú silu a ešte väčší potenciál. Chceme ho naplno využiť. Zároveň chceme dbať na to, aby projekty na rozvoj mesta a turizmu neobmedzovali Mikulášanov. Musia ísť ruka v ruke s potrebami mesta a jeho obyvateľov.

 • Župný dom. Revitalizácia tejto historickej stavby na reprezentatívny a funkčný priestor. Nájsť tejto dominante mesta dôstojnú funkciu tak, aby ju mohlo využívať čo najširšie spektrum ľudí.
 • Dokončenie rekonštrukcie synagógy a jej začlenenie do života mesta
 • Funkčné prepojenie mesta a Váhu napríklad oddychovými zónami, plážou, člnkovaním, kaviarňami, bytmi a plnohodnotnou zónou nábrežia.
 • Vypracovanie ambiciózneho a kvalitného projektu za aktívnej účasti verejnosti, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie
 • Dizajn manuál pre tvorbu verejných priestorov, vrátane mobiliáru a reklám v meste
 • Boj proti nelegálnym billboardom a vizuálnemu smogu. Za súčasného vedenia nebola napriek zmene zákona odstránená jediná nelegálna stavba reklamnej plochy
 • Nulová tolerancia pri nelegálnej výstavbe alebo výstavbe v rozpore so stavebným povolením
 • Transparentné územné plánovanie v rukách odborníkov, bez politických zásahov
 • Modernizácia a nový dizajn zastávok MHD, vrátane mobiliáru
 • Podpora kvalitného, miestneho výtvarného umenia vo verejnom priestore
 • Mestom vykonávaná dôsledná kontrola kvality vykonaných prác pri rekonštrukciách a revitalizáciách verejných priestorov a mestských komunikácií
 • Prehodnotenie územného plánu tak, aby nedochádzalo ku konfliktom pri výstavbe
 • Vytvorenie zľavovej karty pre obyvateľov Liptovského Mikuláša, kompenzujúcej ceny tovarov a služieb v turisticky atraktívnom meste
 • Zlepšenie dopravného prepojenia medzi mestom a turistickými cieľmi, najmä s Jasnou. Odľahčí sa premávka v meste a zvýši sa komfort domácich aj návštevníkov
 • Komunikácia s partnermi v cestovnom ruchu. Aby sme dokázali čo najefektívnejšie riešiť problémy (doprava, ceny nehnuteľností, tovarov a služieb)
 • Značka Liptovský Mikuláš. Jej aktívne budovanie a propagácia
 • Vybudovanie chodníka slávnych rodákov. Chodník pomôže budovať identitu mesta a bude ďalším atraktívnym turistickým prvkom

8

PRE MODERNÚ KULTÚRU, REŠPEKTUJÚCU HISTÓRIU A TRADÍCIE

Liptovský Mikuláš má bohatú kultúrnu históriu a zároveň veľký potenciál v nastupujúcich generáciách umelcov na našich umeleckých školách. Je čas tento potenciál odomknúť a umožniť kultúre v našom meste rásť a rozvíjať sa prirodzene, slobodne a v súzvuku s našou liptáckou identitou.

 • Rozsiahla podpora kultúrneho a spoločenského života v našom meste. Či už z vlastných zdrojov, štátnych grantov alebo eurofondových projektov
 • Odpolitizovanie kultúrnych inštitúcií a podujatí. Systém na podporu kultúry bude mať jasné, férové a transparentné pravidlá
 • Podpora umeleckých škôl na území mesta. Finančná aj kreatívna. Naši mladí maliari môžu mestu významne pomôcť pri skrášľovaní verejných priestorov a hudobníci či tanečníci zas zatraktívniť kultúrne podujatia
 • Rozvoj kultúrnej turistiky ako ďalšej zložky podpory cestovného ruchu
 • Aktívne budovanie identity nášho mesta a celého Liptova
 • Titul Európske Mesto Kultúry je cieľom, o ktorý sa chceme uchádzať a ktorý nám môžu priniesť štyri roky snaženia a spolupráce v rámci regiónu
 • Revitalizácia Námestia osloboditeľov a jeho prepojenie s Galériou P.M. Bohúňa a Záhradou mesta. Výsadba zelene, rekonštrukcia chodníkov, osadenie vhodného mobiliáru. Tento priestor skrýva obrovský potenciál stať sa príjemnou a intímnou časťou života v centre mesta. Miestom pouličnej kultúry a príjemného posedenia počas letných večerov

9

PRE PODPORU RODÍN A KOMUNÍT

Dostupné ubytovanie, kvalitné vzdelávanie, čisté a bezpečné verejné priestory, možnosti na trávenie voľného času. Je nutné začať aktívne budovať rodinný a komunitný život na našich sídliskách a v mestských častiach. Napríklad cez rozširovanie tradičných aj doplnkových foriem vzdelávania či budovanie susedských a komunitných vzťahov aj vďaka bohatej ponuke spoločenských podujatí.

 • Podpora mladých rodín zriadením mestského fondu podpory bývania
 • Vytvorenie plánu rozvoja bývania
 • Podpora materských centier
 • Kvalitná a komplexná revitalizácia vnútroblokov
 • Navýšenie kapacít mestských materských škôl
 • Sieť komunitných centier na sídliskách a v mestských častiach
 • Centrum pre dobrovoľníctvo a pomoc mestu
 • Pomoc pri organizácií spoločenských aktivít v susedstvách a komunitách
 • Kalendár podujatí pre rodiny s deťmi
 • Posilnenie výborov mestských častí v mestskom zastupiteľstve.
 • Miestni poslanci majú najlepší prehľad o tom, čo ich okolie potrebuje
 • Športovo – oddychová zóna od BMX dráhy po tenisové kurty a hlavný mostný privádzač do mesta

10

PRE ŠPORT VYCHOVÁVAJÚCI BUDÚCE HVIEZDY A ZDRAVÝCH ĽUDÍ

Mikuláš je mestom Olympionikov. Momentálny stav športu v našom meste tomu ale, žiaľ, nezodpovedá. Športoviská buď chýbajú alebo sú v chátrajúcom stave. Navyše chýba efektívna komunikácia a spolupráca medzi mestom a športovými organizáciami. Našim cieľom je opäť vytvoriť v Mikuláši podmienky pre výchovu vrcholových športovcov ale aj pre zdravší životný štýl bežných obyvateľov.

 • Mestská športová hala. Vybudovanie novej, kvalitnej multifunkčnej haly, ktorá by slúžila na rozvoj všeobecnej pohybovej prípravy budúcich generácií vrcholových športovcov nášho mesta
 • Jasný a prehľadný systém financovania športu. Určiť príspevok na dotáciu pre športové kluby ako podiel z príjmov mesta. Šport vie čo dostane – mesto vie čo dáva.
 • Revitalizácia športových areálov základných a stredných škôl pre systematickú športovú činnosť na školách, v športových kluboch a záujmových združeniach
 • Sprístupnenie športovísk a športových areálov v pôsobnosti mesta pre širokú verejnosť
 • Implementovanie pilotných aktivít a projektov v oblasti podpory mladých športových talentov
 • Pravidelné športovo-vzdelávacie aktivity na námestí, v galerijných záhradách a inde
 • „Okruh zdravia“ v meste, ktorý by mal dĺžku na naplnenie minimálnej dennej fyzickej aktivity dospelého človeka (doplnený o náučný chodník zdravia)

Napíšte nám

Plán za zjednotený Mikuláš je programom nás všetkých. Neváhajte nám poslať Vaše tipy, rady a myšlienky, ako ho ešte vylepšiť. Ďakujeme.

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196